Zástavárna

         Z Á S T A V N Í    Ř Á D  

ZASTAVÁRNA U VOJENSKÉ NEMOCNICE,ZÁBRDOVICKÁ 12,BRNO 

1.Zastavit lze pouze věc,ke které má osoba žádající o půjčku plné dispoziční právo.Zastavení věci jiné bude proto považováno za případný podvod ve smyslu §250 tr.zák.Zastavení je výlučným právem pracovníka zastavárny.

2.Zastavit může pouze osoba starší 18 let a to po předložení průkazu totožnosti.Na předmět převzatý do zástavy bude půjčeno 30 až 50% ceny,která bude stanovena dohodou pracovníka zastavárny a žadatele o půjčku.Tato dohoda je závazná po celou dobu vztahu.

3.Za zastavení předmětu je stanoven poplatek ve výši 1% z vyplacené částky do Kč 10.000,- a 0,7% z vyplacené částky nad Kč 10.000,- za každý i započatý den zástavy.Maximální doba zastavení je 21 kalendářních dnů.Po zaplacení úroků může být zástavní lhůta prodloužena,celkově však nesmí přesáhnout 10 týdnů.

4.Následující den po skončení vyznačené lhůty poskytuje zastavárna bezplatně ochrannou lhůtu a tuto lze využít pouze ke krytí mimořádných situací.Nevyužitím ani této lhůty se stává zastavárna vlastníkem zastavené věci a má právo na její prodej(rozvazovací podmínka).

5.Dokladem o převzetí předmětu do zástavy v zastavárně je výlučně zástavní list.Podpisem tohoto listu osoba zastavující věc potvrzuje souhlas s podmínkami obsaženými v zástavním řádu,oceněním předmětu a ostatními údaji v zástavním listu obsaženými.Zastavená věc je vydána pouze tomu,kdo předloží originál zástavního listu.

6.Originál zástavního listu obdrží osoba zastavující věc a kopie je uložena v evidenci zastavárny.Při ztrátě originálu je účtován poplatek ve výši 20,-Kč za vyhledání kopie a věci.Bez peřdložení originálu však věc bude vyhledána a vydána poze po předložení průkazu totožnosti,ve kterém údaje budou souhlasit s údaji na vyhledané kopii.

7.Zástavní list může být vydán i na více předmětů,ale vyzvednout lze pouze vše a nikoli část těchto věcí.

8.Informace o zastavených věcech se neposkytují nepovolaným osobám.

9.Případný další výklad,či vysvětlení podmínek zastavení věci poskytnou na požádání pracovníci zastavárny,Brno-Zábrdovická 12.

10.Pokud skutečnosti vyplývající z výše uvedeného právního vztahu neupravuje tento zástavní řád,budou se řírit příslušnými  ustanoveními zákona č.513/1991 Sb.,Obchodní zákoník(v platném znění).